Acuerdos EXMA

(abajo se encuentran EN CASTELLANO)
Ecoxarxa MARINA ALTA (EXMA)
ACORDS DE FUNCIONAMENT
QUÈ ÉS?
La EcoXarxa MARINA ALTA és una xarxa local d'intercanvi de béns i serveis que utilitza moneda social, el ECO, generada pels propis usuari@s. La informació relativa a les transaccions es gestiona informàticament.

La EXMA encara que pot estar connectada amb altres xarxes afins quant a objectius i funcionament, que treballen amb moneda social, però es mantindrà totalment independent de qualsevol partit polític.

LES SEVES FINALITATS
Volem promoure:
 •     L'economia local.
 •     L'economia productiva i no l'especulativa.
 •     L'economia sostenible i ecològica.
 •     La solidaritat i la col·laboració entre les persones.
Per a això facilitarà:
 •     La gestió d'usuaris/as, ofertes, demandes i registre de transaccions.
 •     L'organització de mercats d'intercanvi.
 •     Esdeveniments i trobades relacionades.
La EXMA es declara favorable a la seva possible integració en una futura cooperativa integral, sempre que aquesta comparteixi les seves premisses i objectius, i respecti la seva sobirania.

CONTACTE
La EXMA disposa d'un blog: http://ecoxarxamarinaalta.blogspot.com.es/ com a mig públic de comunicació per difondre els seus objectius i activitats on hi ha correus per contactar, manuals, convocatòries de Mercats, enllaços d'interès, etc. Això no exclou que es puguin crear perfils o grups en xarxes socials o altres llocs web.
Per favor fixeu-vos que els emails de l'administració de la Ecoxarxa (exma.info@gmail.com y exma.admin@riseup.net) no van a la carpeta de no desitjats o spam.

La EXMA aspira al fet que el seu local o seu sigui un edifici públic, o bé sigui gratuït o pagat en moneda social.

USUARIS
La EXMA admetrà a qualsevol persona, independentment de la seva ideologia, orientació sexual o religiosa, podent excloure a les quals professin idees o mostrin actituds racistes, xenòfobes, homófobas, feixistes, o es mostrin contràries a les seves finalitats.

QUÈ ÉS EL CES?
Els imports dels intercanvis, persones usuàries, etc. es registren actualment amb una eina web: el Community Exchange System (CES) https://www.community-exchange.org

“El 'Community Exchange System' (CES) és un sistema d'intercanvi basat en comunitats que proporciona mitjans perquè els seus usuaris intercanviïn béns i serveis, bé localment o amb altres xarxes. Es podria descriure també com una xarxa de comerç complementària que opera sense diners.

A diferència dels sistemes d'intercanvi convencionals basats en diners, el CES no té una moneda física. La informació reemplaça a aquesta moneda, i la informació relativa a les transaccions es gestiona informàticament.”

Nota.- Ja que el CES és només una eina, la EXMA podrà migrar a un altre sistema de gestió més adequat que sigui llicenciat com a programari lliure.

FUNCIONAMENT DE LA EXMA DINS DEL CES
ALTA EN LA EXMA
Cada persona que vulgui formar part de la EcoXarxa, haurà de fer una sol·licitud d'inscripció en el CES i acceptar les seves Normes de Funcionament. L'enllaç: https://www.community-exchange.org/terms.asp?xid=exma

Solament es pot tenir un compte individual en el CES. Si ja estàs a una altra xarxa local d'intercanvi del CES has de donar-te de baixa primer en el teu grup local anterior abans de donar-te d'alta, demana-li-ho als administradors d'aquesta xarxa.
Les dades mínimes necessàries per donar-se d'alta són: nom i primer cognom, zona/barri i correu electrònic per contactar.

Les dades de nom i cognoms, i zona/barri són visibles per a tots. Els altres dades personals (telèfon, adreça, lloc web, email, etc.) es podran ocultar o no a la resta de persones usuàries, excepte a l'equip d'Administració.

A més de les dades d'identificació s'haurà d'afegir almenys una oferta d'un ben o servei que la persona sol·licitant estigui disposada a oferir amb la comunitat. Hem comprovat també la conveniència d'agregar al mateix temps demandes, almenys una, per dinamitzar els intercanvis.

L'equip d'Administració revisarà les sol·licituds d'alta que es produeixin i les acceptarà si reuneixen els requisits que aquí s'aproven. Podran ser donades de baixa les persones usuàries que:
No accedeixin a la mateixa durant els sis mesos primers des de l'alta, o havent realitzat ja alguna transacció, no accedeixin al seu compte durant un any, tret que es justifiqui per escrit davant la Comissió d'Administració tal circumstància.
Tinguin un comportament improcedent amb les finalitats expressades, o pretenguin realitzar intercanvis abusius, quan existeixi clara unanimitat dels seus membres.

SISTEMA DE VALORACIÓ
Per a la valoració de béns o serveis s'equipara el valor del Eco al de l'Euro.

La valoració de serveis ha de basar-se en el nivell de dificultat i qualificació necessaris, sent recomanable l'elaboració i acceptació mútua d'un pressupost previ.

Totes les ofertes, tant de béns com de serveis estaran valorades en Ecos, podent utilitzar-se l'euro en els casos de despeses de material i/o combustible.

L'Euro podrà utilitzar-se en una transacció sempre que no sobrepassi el 50% del preu del producte o servei. És a dir, es pot vendre un producte 50% en Euros i 50% en Ecos.

LÍMITS DE SALDO
Cada nou/a integrant de la xarxa comença amb un saldo de 0 Ecos. A mesura que vagi venent béns o realitzant serveis anirà augmentant el seu saldo, i anirà disminuint a mesura que rebi béns o serveis.

S'estableix un límit de saldo negatiu personal màxim de 100 Ecos. Es podrà sol·licitar a l'administració de la xarxa una ampliació temporal del límit negatiu fins a un màxim de 300 Ecos. En aquest cas, el saldo negatiu màxim s'establirà en el total de vendes dels últims 12 mesos.
Igualment s'estableix un límit màxim positiu de 300 ecos.

TAXES
En cada intercanvi s'aplica una taxa del 1% que es cobra a la parteix compradora i un altre 1% a la venedora. Aquesta taxa es destina a l'administració de la xarxa i està pensada per evitar el cobrament de quotes i facilitar el seu manteniment.

OFERTES, DEMANDES i INTERCANVIS
Cada usuari / a es responsabilitzarà de l'actualització i la correcta classificació dels seus anuncis.

La EXMA no té cap responsabilitat sobre la valoració, condicions o qualitat dels béns i serveis oferts. En qualsevol intercanvi, cada part assumeix les seves responsabilitats legals, obligacions i riscos. Ningú està obligat a fer un intercanvi si no vol, encara que el tingui ofert i en vigor.

És el venedor el que registra el seu intercanvi en el sistema i ho ha de fer abans que transcorrin 30 dies.
Hi ha un termini d'un mes per poder modificar o cancel·lar un intercanvi.

MEDIACIÓ DE CONFLICTES
Els conflictes entre persones usuàries, de no arribar a un acord, seran resoltes per la Comissió de Mediació o per l'Assemblea.

Qualsevol usuari de la EXMA podrà posar coneixement de l'Equip d'Administració qualsevol suposat abús o problema relacionat amb l'ús de la xarxa per al seu estudi i solució.

ORGANITZACIÓ DE LA EXMA
L'autogestió és el model de funcionament de la EXMA. És per tant un dret i una obligació dels seus integrants treballar en el seu manteniment, difusió, creixement i gestió.

La EXMA s'organitza a través de l'Assemblea i les Comissions, els integrants de les quals formen l'Equip d'Administració.

L'ASSEMBLEA
En L'Assemblea poden participar tots els seus usuaris/as, és sobirana i independent de qualsevol moviment social o organització, i serà l'únic òrgan de decisió para:
 • El debat, la modificació i l'aprovació de les Normes de Funcionament.
 • Determinar el nombre i atribucions de les Comissions, així com l'elecció i renovació dels seus membres.
L'Assemblea es reunirà una vegada a l'any amb caràcter general. També pot ser convocada extraordinàriament per la Comissió d'Administració, o a petició del 10% dels seus usuaris/as.

L'aprovació d'aquestes Normes de Funcionament, així com qualsevol modificació de les mateixes, es realitzarà per consens de les persones participants en l'assemblea, qui no participi no tindrà dret a reclamar les decisions en ella preses.

Les decisions que no afectin a les de Normes de Funcionament es prenguessin per majoria simple dels participants en l'assemblea.

Les decisions que no afectin a les Normes de Funcionament però si a les Comissions seran preses per aquestes mateixes, sempre que sigui per a una major efectivitat i benefici del funcionament de la EXMA.

LES COMISSIONS
Les comissions s'encarreguen de donar-li operativitat a la EXMA.

Les comissions estan formades per qualsevol usuari o usuària de la EXMA triat en Assemblea. A la V assemblea s'acorda per unanimitat el pagament de 1 eco l'hora per tasques organitzades per al col·lectiu com a administració, reunions, ajuda en esdeveniments, etc.

L'esquema de comissions i les seves funcions és com segueix:

    COMISSIÓ D'ADMINISTRACIÓ:
    Prepara i convoca les assemblees.
    Es relaciona i coordina amb altres xarxes i iniciatives afins.
    Coordina a la resta de les comissions.
    S'encarrega d'acceptar, bloquejar o cancel·lar un compte.

    COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ:
    Dinamitza i difon els esdeveniments i activitats de la EXMA.
    Gestiona els continguts a publicar en els mitjans de comunicació.
    Organitza i planifica esdeveniments i trobades.

    COMISSIÓ D'INFORMÀTICA:
    Dóna suport tècnic a la resta de les comissions en l'ús de les eines informàtiques utilitzades.
    Analitza i genera informes estadístics d'usuaris i transaccions.
    Ajuda en la utilització del CES.

    COMISSIÓ D'AJUDA I MEDIACIÓ:
    Pot intervenir per intervenir en un possible conflicte per un intercanvi.
    Rep als nous integrants i els explica el funcionament bàsic.
    Facilita el contacte entre oferents i demandants.

    COMISSIÓ DE ENCONTRES D'INTERCANVIS
    Planifica i organitza els encontres d'intercanvi, sol·licitant els permisos necessaris.
    Dóna assessorament als participants en mercats d'intercanvi.
    Representa a la EXMA en aquests mercats.

PROTECCIÓ DE DADES
La persona, usuària EXMA que, per haver estat escollida per administració o alguna comissió, o que en un moment donat tingui accés a la informació personal continguda a la base de dades del CES o la llista de correus de Gmail es compromet aquí a la protecció de la informació personal allà registrada: a utilitzar aquestes dades exclusivament per a les finalitats administratius i de gestió propis, ja que aquesta informació no caigui en mans d'altres organitzacions o persones alienes a l'Ecoxarxa Marina Alta.

LOPD i LSSI-CE
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades proporcionades es guarden en un fitxer al que pot accedir l'equip d'administració de l'Ecoxarxa MARINA ALTA . El domini community-exchange.org està registrat a nom del fundador del CES (Community Exchange System): Tim Jenkin, de Sud-àfrica.

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i modificació mitjançant l'accés amb el seu usuari i contrasenya al web: https://www.community-exchange.org/index_es.asp

Així mateix i d'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem el seu consentiment exprés per enviar-esdeveniments o avisos que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic. Podreu configurar en qualsevol moment si vol la recepció dels butlletins periòdics d'ofertes i demandes marcant o desmarcant aquesta casella en la seva fitxa.

Per a qualsevol dubte pot enviar-nos un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic: exma.info@gmail.com
 * * * *

EcoXarxa MARINA ALTA (EXMA)
ACUERDOS DE FUNCIONAMIENTO

¿QUÉ ES?
La EcoXarxa MARINA ALTA es una red local de intercambio de bienes y servicios que utiliza moneda social, el ECO, generada por los propios usuari@s. La información relativa a las transacciones se gestiona informáticamente.

La EXMA aunque puede estar conectada con otras redes afines en cuanto a objetivos y funcionamiento, que trabajan con moneda social, pero se mantendrá totalmente independiente de cualquier partido político.

SUS FINES
Queremos promover:
 •         La economía local.
 •         La economía productiva y no la especulativa.
 •         La economía sostenible y ecológica.
 •         La solidaridad y la colaboración entre las personas.
Para ello facilitará:
 •         La gestión de usuarios/as, ofertas, demandas y registro de transacciones.
 •         La organización de mercados de intercambio.
 •         Eventos y encuentros relacionados.

La EXMA se declara favorable a su posible integración en una futura cooperativa integral, siempre que ésta comparta sus premisas y objetivos, y respete su soberanía.

CONTACTO
La EXMA dispone de un blog: http://ecoxarxamarinaalta.blogspot.com.es/ como medio público de comunicación para difundir sus objetivos y actividades donde hay correos para contactar, manuales, convocatorias de Mercados, enlaces de interés, etc. Eso no excluye que se puedan crear perfiles o grupos en redes sociales u otros sitios web.

La EXMA aspira a que su local o sede sea un edificio público, o bien sea gratuito o pagado en moneda social.

USUARIOS
La EXMA admitirá a cualquier persona, independientemente de su ideología, orientación sexual o religiosa, pudiendo excluir a las que profesen ideas o muestren actitudes racistas, xenófobas, homófobas, fascistas, o se muestren contrarias a sus fines.

¿QUÉ ES EL CES?
Los importes de los intercambios, personas usuarias, etc. se registran actualmente con una herramienta web: el Community Exchange System (CES) https://www.community-exchange.org

“El 'Community Exchange System' (CES) es un sistema de intercambio basado en comunidades que proporciona medios para que sus usuarios intercambien bienes y servicios, bien localmente o con otras redes. Se podría describir también como una red de comercio complementaria que opera sin dinero.

A diferencia de los sistemas de intercambio convencionales basados en dinero, el CES no tiene una moneda física. La información reemplaza a dicha moneda, y la información relativa a las transacciones se gestiona informáticamente.”

Nota.- Ya que el CES es sólo una herramienta, la EXMA podrá migrar a otro sistema de gestión más adecuado que sea licenciado como software libre.

FUNCIONAMIENTO DE LA EXMA DENTRO DEL CES
ALTA EN LA EXMA
Cada persona que quiera formar parte de la EcoXarxa, deberá hacer una solicitud de inscripción en el CES y aceptar sus Normas de Funcionamiento. El enlace: https://www.community-exchange.org/terms.asp?xid=exma

Solamente se puede tener una cuenta individual en el CES. Si ya estás en otra red local de intercambio del CES tienes que darte de baja primero en tu grupo local anterior antes de darte de alta, pídeselo a los administradores de esa red.
Los datos mínimos necesarios para darse de alta son: nombre y primer apellido, zona/barrio y correo electrónico para contactar.

Los datos de nombre y apellidos, y zona/barrio son visibles para todos. Los demás datos personales (teléfono, dirección, sitio web, email, etc.) se podrán ocultar o no al resto de personas usuarias, excepto al equipo de Administración.

Además de los datos de identificación se deberá añadir al menos una oferta de un bien o servicio que la persona solicitante esté dispuesta a ofrecer con la comunidad. Hemos comprobado también la conveniencia de agregar al mismo tiempo demandas, al menos una, para dinamizar los intercambios.

El equipo de Administración revisará las solicitudes de alta que se produzcan y las aceptará si reúnen los requisitos que aquí se aprueban. Podrán ser dadas de baja las personas usuarias que:
 •  No accedan a la misma durante los seis meses primeros desde el alta, o habiendo realizado ya alguna transacción, no accedan a su cuenta durante un año, salvo que se justifique por escrito ante la Comisión de Administración tal circunstancia.
 • Tengan un comportamiento improcedente con los fines expresados, o pretendan realizar intercambios abusivos, cuando exista clara unanimidad de sus miembros.

SISTEMA DE VALORACIÓN
Para la valoración de bienes o servicios se equipara el valor del Eco al del Euro.

La valoración de servicios debe basarse en el nivel de dificultad y cualificación necesarios, siendo recomendable la elaboración y aceptación mutua de un presupuesto previo.

Todas las ofertas, tanto de bienes como de servicios estarán valoradas en ecos, pudiendo utilizarse el euro en los casos de gastos de material y/o combustible.

El Euro podrá utilizarse en una transacción siempre que no sobrepase el 50% del precio del producto o servicio. Es decir, se puede vender un producto 50% en Euros y 50% en Ecos.

LÍMITES DE SALDO
Cada nuevo/a integrante de la red comienza con un saldo de 0 ecos. A medida que vaya vendiendo bienes o realizando servicios irá aumentando su saldo, e irá disminuyendo a medida que reciba bienes o servicios.

Se establece un límite de saldo negativo personal máximo de 100 ecos. Este límite podrá subirse a 200 a quien lo solicite y haya superado 200 ecos entre compras y ventas.
Igualmente se establece un máximo positivo de 300 Ecos.

TASAS
En cada intercambio se aplica una tasa del 1% que se cobra a la parte compradora y otro 1% a la vendedora. Esta tasa se destina a la administración de la red y está pensada para evitar el cobro de cuotas y facilitar su mantenimiento.

OFERTAS, DEMANDAS e INTERCAMBIOS
Cada usuario/a se responsabilizará de la actualización y la correcta clasificación de sus anuncios.

La EXMA no tiene ninguna responsabilidad sobre la valoración, condiciones o calidad de los bienes y servicios ofrecidos. En cualquier intercambio, cada parte asume sus responsabilidades legales, obligaciones y riesgos. Nadie está obligado a hacer un intercambio si no quiere, aunque lo tenga ofrecido y en vigor.

Es el vendedor el que registra su intercambio en el sistema y debe hacerlo antes de que transcurran 30 dias.
Hay un plazo de un mes para poder modificar o cancelar un intercambio.


MEDIACIÓN DE CONFLICTOS
Los conflictos entre personas usuarias, de no llegar a un acuerdo, serán resueltas por la Comisión de Mediación o por la Asamblea.

Cualquier usuario de la EXMA podrá poner conocimiento del Equipo de Administración cualquier supuesto abuso o problema relacionado con el uso de la red para su estudio y solución.

ORGANIZACIÓN DE LA EXMA
La autogestión es el modelo de funcionamiento de La EXMA. Es por lo tanto un derecho y una obligación de sus integrantes trabajar en su mantenimiento, difusión, crecimiento y gestión.

La EXMA se organiza a través de La Asamblea y las Comisiones, cuyos integrantes forman el Equipo de Administración.

LA ASAMBLEA
En La Asamblea pueden participar todos sus usuarios/as, es soberana e independiente de cualquier movimiento social u organización, y será el único órgano de decisión para:

 •         El debate, la modificación y la aprobación de las Normas de Funcionamiento.
 •         Determinar el número y atribuciones de las Comisiones, así como la elección y renovación de sus miembros. 

La Asamblea se reunirá una vez al año con carácter general. También puede ser convocada extraordinariamente por la Comisión de Administración, o a petición del 10% de sus usuarios/as.

La aprobación de estas Normas de Funcionamiento, así como cualquier modificación de las mismas, se realizará por consenso de las personas participantes en la asamblea, quien no participe no tendrá derecho a reclamar las decisiones en ella tomadas.

Las decisiones que no afecten a las de Normas de Funcionamiento se tomaran por mayoría simple de los participantes en la asamblea.

Las decisiones que no afecten a las Normas de Funcionamiento pero si a las Comisiones serán tomadas por estas mismas, siempre que sea para una mayor efectividad y beneficio del funcionamiento de la EXMA.

LAS COMISIONES
Las comisiones se encargan de darle operatividad a la EXMA.

Las comisiones están formadas por cualquier usuario o usuaria de la EXMA elegido en Asamblea. En la V asamblea se acuerda por unanimidad el pago de 1 eco la hora por labores organizadas para el colectivo como administración, reuniones, ayuda en eventos, etc.

El esquema de comisiones y sus funciones es como sigue:

    COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN:
    Prepara y convoca las asambleas.
    Se relaciona y coordina con otras redes e iniciativas afines.
    Coordina al resto de las comisiones.
    Se encarga de aceptar, bloquear o cancelar una cuenta.

    COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSION:
    Dinamiza y difunde los eventos y actividades de la EXMA.
    Gestiona los contenidos a publicar en los medios de comunicacion.
    Organiza y planifica eventos y encuentros.

    COMISIÓN DE INFORMÁTICA:
    Da soporte técnico al resto de las comisiones en el uso de las herramientas informáticas utilizadas.
    Analiza y genera informes estadísticos de usuarios y transacciones.
    Ayuda en la utilización del CES.

    COMISIÓN DE AYUDA Y MEDIACIÓN:
    Puede intervenir para mediar en un posible conflicto por un intercambio.
    Recibe a los nuevos integrantes y les explica el funcionamiento básico.
    Facilita el contacto entre ofertantes y demandantes.

    COMISIÓN DE MERCADOS DE INTERCAMBIOS:
    Planifica y organiza los mercados de intercambio, solicitando los permisos necesarios.
    Da asesoramiento a los participantes en mercados de intercambio.
    Representa a la EXMA en dichos mercados.

PROTECCIÓN DE DATOS
La persona, usuaria EXMA que, por haber sido elegida para administración o alguna comisión, o que en un momento dado tenga acceso a la información personal contenida en la base de datos del CES o la lista de correos de Gmail se compromete aquí a la protección de la información personal allí registrada: a utilizar dichos datos exclusivamente para los fines administrativos y de gestión propios, y a que dicha información no caiga en manos de otras organizaciones o personas ajenas a la EcoXarxa Marina Alta.

LOPD y LSSI-CE
De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos proporcionados se guardan en un fichero al que puede acceder el equipo de administración de la ECOXARXA MARINA ALTA. El dominio community-exchange.org está registrado a nombre del fundador del CES (Community Exchange System): Tim Jenkin, de Sudáfrica.

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y modificación mediante el acceso con su usario y contraseña a la web: https://www.community-exchange.org/index_es.asp

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en su artículo 21, solicitamos su consentimiento expreso para enviarle eventos o avisos que consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico. Podrá configurar en cualquier momento si desea o no la recepción de los boletines periódicos de ofertas y demandas marcando o desmarcando dicha casilla en su ficha.

Para cualquier duda puede enviarnos un e-mail a la dirección de correo electrónico: exma.info@gmail.com